Finał Rankingu STEM - czyli następcy Einsteina w Centrum Kopernika

Wyniki pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 ogłoszone zostały uroczyście 30 czerwca w stołecznym Centrum Nauki Kopernik, podczas konferencji "Lean in STEM", organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i Ambasadę USA w Warszawie.

Finał odbył się w dniu ogłoszenia wyników matury 2015, gdy okazało się, że znów jedną piąta maturzystów pokonała matematyka. Nikt spośród 300 osób obecnych na tym wydarzeniu nie miał zatem wątpliwości, że ranking STEM - wskazujące polskie licea najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki - jest nadzwyczaj potrzebny.

Zwyciężył – jakże by inaczej! – niezawodny „Staszic” czyli XIV LO z Warszawy, drugie miejsce zajęło rewelacyjne Publiczne LO Politechniki Łódzkiej (powstałe 8 lat temu!), a trzecie miejsce – znakomite LO nr XIV im Polonii Belgijskiej z Wrocławia.

Dr Bianka Siwińska, redaktor naczelna "Perspektyw" powiedziała: - Od ponad 20 lat specjalizujemy się w tworzeniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych. Najbardziej znane z nich to Ranking Szkół Wyższych, Ranking Programów MBA i Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, z którego teraz wydzieliliśmy pierwszy w Polsce ranking STEM. Przygotowujemy je, gdyż jesteśmy przekonani, że stanowi to  ważny element budowania kultury jakości w polskich szkołach i uczelniach.

- Akademia Górniczo-Hutnicza z największą radością przyjęła zaproszenie do bycia Partnerem Rankingu STEM, gdyż inicjatywa ta idealnie współgra z naszymi potrzebami i oczekiwaniami – stwierdził prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor AGH i przewodniczący Kapituły Rankingu. - Corocznie przyjmujemy na studia w AGH około 6 tysięcy studentów. Poszukujemy oczywiście tych najzdolniejszych i najlepiej przygotowanych. I tu natrafiamy na problem. Nie tylko zresztą my, gdyż dotyczy to uczelni technicznych w całym kraju. Chodzi o poziom przygotowania z przedmiotów ścisłych...

Absolwenci szkół najlepszych w tym rankingu, z pewnością nie będą mieli problemów na studiach technicznych i ścisłych.  Najlepszym szkołom gratulujemy i już zapowiadamy kolejną edycję Rankingu STEM Perspektywy 2016!

Galeria

Najkrótsza droga do kariery

Co roku Perspektywy publikują rankingi szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, kierunków studiów i programów MBA. w czerwcu 2015 rodzina ta powiększyła się o nowego członka: Ranking Liceów STEM. Dlaczego przyjęliśmy takie imię dla naszego najmłodszego dziecka?

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu. Najwyższy już czas, żeby świadomość taka upowszechniła się również szeroko w Polsce.

Nasza misja

Celem Rankingu Liceów STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Jest symboliczne, że uroczyste wręczenie dyplomów laureatom pierwszej edycji rankingu odbędzie się 30 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas konferencji „Lean in STEM” poświęconej promowaniu kariery w obszarze STEM. Uczestnicy konferencji – organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ambasadę USA w Warszawie i Fundację Edukacyjną Perspektywy – to przedstawiciele uczelni i przemysłu, dyrektorzy liceów i techników, młodzi naukowcy i goście zagraniczni.

Strona konferencji: www.leaninstem.pl/konferencja

Metodologia

Ranking Liceów STEM uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

 • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka (50%);
 • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
 • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce.

Przejdź do pełnej metodologii »

Zwycięzcy 2015

W pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Należy podkreślić duży dystans (ponad 30 procent) w stosunku do kolejnych szkół. Uczniowie ze stołecznego Staszica najlepiej w Polsce zdali maturę z przedmiotów dodatkowych i odnotowali najwięcej sukcesów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

Na drugim miejscu jest Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, które powstało zaledwie 9 lat temu. Jest to chyba najbardziej błyskotliwa historia rozwoju i kariera liceum publicznego w Polsce! Gratulacje dla władz uczelni za wyobraźnię i odwagę myślenia oraz dla dyrekcji szkoły za konsekwencję w działaniu.

Na trzecim miejscu jest LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Na czwartym V LO z Bielska Białej, a na piątym Liceum Akademickie UMK w Toruniu.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Perspektywy

200 liceów najlepiej kształcącyh
w zakresie przedmiotów ścisłych

2015 Ranking Liceów STEM Perspektywy 2015 WSK

Metodologia Rankingu STEM

Ranking Liceów STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymuje szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Przyjęte kryteria Rankingu:

I.Obowiązkowa matura z matematyki – 25%

Kryterium to uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego obowiązkowo w maju 2014 r.. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z przedmiotu. Wynik średni procentowy każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dodatkowo w kryterium matury obowiązkowej z matematyki zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły – wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej MEN. Wskaźnik matury obowiązkowej mnożony jest przez współczynnik przystępowalności.

gdzie:

 • WOMM – wskaźnik rankingowy z matematyki zdawanej obowiązkowo
 • WSZ – wynik procentowy z matematyki uzyskany przez szkołę
 • WŚR – wynik średni z matematyki w skali kraju
 • WP – współczynnik przystępowalności do matury w danej szkole

II. Matura z przedmiotów dodatkowych – 50%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z odpowiednich przedmiotów w skali całego kraju. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów pomnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów – podzielony przez liczbę wszystkich maturzystów w danej szkole.

gdzie:

 • WDOD – wskaźnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym
 • WM – wartość względna szkoły dla matematyki
 • LM – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z matematyki
 • WCH – wartość względna szkoły dla chemii
 • LCH – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z chemii
 • WF – wartość względna szkoły dla fizyki i astronomii
 • LF – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z fizyki i astronomii
 • WI – wartość względna szkoły dla informatyki
 • LI – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z informatyki
 • LP – liczba uczniów, którzy przystąpili do matury w danej szkole

III. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – 25%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki sześciu ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014, a także odpowiadają przedmiotowo zakresowi Rankingu STEM. Są to: Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Uwzględnione zostało także 5 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są to: Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna, Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna, Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki.

Wskaźnik olimpijski uwzględnia obie grupy olimpiad: krajowe oraz międzynarodowe.

W przypadku olimpiad krajowych wskaźnik rankingowy obliczany jest jako suma liczby laureatów z wagą dwa i liczby finalistów, mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. w przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich odnoszone są do ogólnej liczby uczniów w szkole.

gdzie:

 • WO – wskaźnik rankingowy
 • SM – liczba wyróżnionych (sukcesów) w olimpiadach międzynarodowych
 • OM – liczba olimpiad międzynarodowych, w których szkoła odnotowała sukcesy
 • L – liczba laureatów olimpiad krajowych
 • F – liczba finalistów olimpiad krajowych
 • O – liczba olimpiad, w których szkoła odnotowała sukcesy
 • U – liczba uczniów szkoły

Kapituła Rankingu STEM

Przewodniczącym Kapituły:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (na zdjęciu obok)

W skład Kapituły wchodzą:

 • prof. dr hab. Irmina Herburt – dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Stanisław Chwirot – dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK,
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej,
 • Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
 • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Partner Rankingu - Lider innowacyjności

Niezmiennie ambicją Akademii Górniczo-Hutniczej jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie oraz tworzenie nowych, innowacyjnych produktów i technologii.

AGH patentami stoi

Wielkim sukcesem Akademii Górniczo-Hutniczej jest I miejsce wśród polskich uczelni w liczbie zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Wielokierunkowa aktywność w zakresie tworzenia innowacyjnych technologii i rozwiązań została również doceniona przez kapitułę Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”, która dwukrotnie przyznała AGH prestiżowy tytuł „Lidera innowacyjności” (w 2014 i 2015 r.).

Moc dla polskiej nauki

Nowe odkrycia, czy doskonalenie istniejących rozwiązań, wymagają nie tylko genialnej intuicji naukowej, ale i nowoczesnego sprzętu badawczego, dlatego uczelnia nieustannie podejmuje w tym zakresie nowe inicjatywy. W 2015 r. w AGH uruchomiono Prometheusa – najpotężniejszy superkomputer w historii Polski. Nowy superkomputer jest jedną z największych instalacji tego typu na świecie i jednocześnie pierwszą w Europie, opartą o najnowszą technologię bezpośredniego chłodzenia wodą. Dla zobrazowania szybkości pracy Prometheusa można powiedzieć, że w celu dorównania jego możliwościom, należałoby wykorzystać ponad 40 000 najwyższej klasy komputerów PC w najmocniejszej konfiguracji, połączonych superszybką siecią i zarządzanych bardzo wyrafinowanym oprogramowaniem.

Inżynierowie sukcesu

Bycie inżynierem to przede wszystkim wielka pasja. W tym zakresie osiągnięciami inżynierskimi mogą poszczycić się nie tylko pracownicy naukowi AGH, ale także studenci, którzy startują w największych i najbardziej prestiżowych zawodach świata, jak i tworzą indywidualne projekty.

W 2015 r. podczas zawodów Cansat Competition, organizowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Astronautyczne, Amerykański Instytut Lotnictwa i Astronautyki oraz NASA, studenci z zespołu AGH Space Systems okazali się najlepsi na świecie w konkursie, którego celem było skonstruowanie sondy kosmicznej. Ekipie z Akademii, będącej jedynym reprezentantem Polski, udało się pokonać 59 drużyn z całego świata. Do niezwykle udanych debiutów należą również 3 srebrne medale w klasie „Advanced” Aero Team ILK AGH na zawodach SAE Aero Design West. Tym razem w konkursie dla młodych inżynierów lotnictwa reprezentanci AGH musieli stworzyć samolot udźwigowy.

Spośród najnowszych projektów studentów AGH warto wymienić m.in. projekt noża typu handżar wykonany z samodzielnie wytworzonej stali damasceńskiej, wyróżniony podczas prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej TMS Annual Meeting & Exhibition odbywającej się w Orlando, drukarkę 3D wykonaną z… klocków LEGO, czy projekt „Maja” – polegający na skonstruowaniu bezprzewodowej platformy kontrolno-pomiarowej, która będzie pomagała pszczelarzom w pozyskiwaniu większych zbiorów. W AGH pomysłowość nie zna granic!

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt